PLAN PRACY KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

       PLAN PRACY KOORDYNATORA DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA

         W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W LUBOCINIE

                       NA ROK SZKOLNY 2012/2013

              ZADANIA                 SPOSÓB DZIAŁANIA                TERMIN                 SPODZIEWANE EFEKTY            
1

Integrowanie działań wszystkich podmiotów szkolnych (nauczycieli, uczniów/wychowanków) oraz współpracujących ze środowiskiem w zakresie bezpieczeństwa.

-Monitorowanie stanu bezpieczeństwa szkoły po okresie feryjnym
-Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa podczas przerw poprzez dyżury nauczycieli, a także rodziców w czasie dyskotek, wycieczek,
-Ewidencja osób wchodzących do szkoły (przez dyżurujących nauczycieli),
-Nawiązanie współpracy z Policją, Sądem Rodzinnym, Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną.

Wrzesień/luty

 

 

 

Na bieżąco
-Większe zaangażowanie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
-Mniej sytuacji konfliktowych,
-Określenie wspólnego frontu oddziaływań wychowawczych n-li, doskonalenie warsztatu pracy, co wpłynie na właściwy rozwój szkoły.
2 Koordynowanie działań w zakresie bezpieczeństwa w ramach realizowanego w szkole Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. -Pogadanki na godzinach wychowawczych nt. szkodliwości palenia papierosów, zagrożeń towarzyszących zażywaniu alkoholu oraz narkotyków, uzależnienia od komputera oraz Internetu.
-Zajęcia organizowane przez wychowawców przy udziale psychologa, pracowników policji, straży pożarnej itp.
-Pogadanki dotyczące bezpieczeństwa w czasie wakacji, ferii (przed feriami, wakacjami). -Zachęcanie uczniów do dbania o kondycję psychiczno-fizyczną (zajęcia sportowe, SKS).
-Propagowanie turystyki, aktywnego odpoczynku, zdrowego odżywiania.
Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy.
-Próbny alarm ewakuacyjny
Współpraca z rodzicami:

- rozwiązywanie problemów wychowawczych,

- pedagogizacja rodziców,

- zwiększenie zaangażowania rodziców w sprawy szkoły (udział w imprezach klasowych i szkolnych)
Cały czas -Poszerzenie wiedzy nt. zagrożeń związanych z zażywaniem używek.
-Uświadomienie hierarchii wartości jako czynnika chroniącego.
-Dbanie o sprawność fizyczną, higienę osobistą i zdrowe odżywianie.
-Sprawna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły
3

Wdrażanie i dostosowanie do specyfiki szkoły procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych i zagrożeniach.

-Przypomnienie procedur obowiązujących w szkole:

- procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych ( ewakuacja,),

- procedur postępowania n-li metod współpracy pomiędzy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją,

- procedur postępowania n-li z uczniem agresywnym, krzywdzonym itp.

-Kontynuowanie współpracy pomiędzy szkołą a Policją w zakresie realizacji zadań określonych w procedurach poprzez stały kontakt, organizowanie szkoleń z uwzględnieniem problematyki ujętej w procedurach.
Przypomnienie wychowawcom o konieczności znajomości w/w procedur oraz włączenie ich do teczek wychowawcy
Na bieżąco  
4 Pomoc n-lom/ wychowawcom przy nawiązywaniu współpracy z odpowiednimi służbami ( policja, straż pożarna) oraz z instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów dzieci i młodzieży.

-Pośredniczenie w organizowaniu spotkań uczniów z policjantem, strażakiem ( na prośbę wychowawcy).

-Kontakty z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.
Cały czas -Ukazanie uczniom wagi bezpieczeństwa w szkole, w domu na ulicy, itp.
-Pomoc uczniom mającym trudności w nauce, uczniom z rodzin niewydolnych wychowawczo.
5 Systematyczne uaktualnianie Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. -Ewaluacja Programu wychowawczego i Profilaktycznego na koniec roku szkolnego ( opracowanie ankiet, uwzględnienie wniosków w Programie Wychowawczym i Profilaktycznym). Sierpień/ wrzesień -Podejmowanie działań dotyczących bezpieczeństwa, które będą adekwatne do potrzeb dzieci i młodzieży.
-Usprawnianie systemu bezpieczeństwa w szkole.
6 Dzielenie się wiedzą z Radą Pedagogiczną. Informowanie na bieżąco o konieczności podjęcia nowych działań. Na bieżąco -Usprawnienie działania szkoły w zakresie bezpieczeństwa.
7 Promowanie problematyki bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

-Nagłaśnianie na godzinach wychowawczych problematyki dotyczącej bezpieczeństwa.

-Wykonywanie plakatów, organizowanie konkursów dotyczących bezpieczeństwa
Na bieżąco -Uświadomienie uczniom zasad bezpieczeństwa i wdrożenie ich w życie.
8 Dokumentowanie działań i doskonalenia własne.

-Gromadzenie procedur, regulaminów, materiałów.

- Udział w szkoleniach.
Na bieżąco -Usprawnienie pracy szkoły poprzez sumienną i systematyczną pracę.

 

 

                                                                                        

                                                                                                         Koordynator do spraw bezpieczeństwa

                                                                                                                        Elżbieta Bradtke