REGULAMIN KONKURSU NA OPRACOWANIE HYMNU SZKOŁY

Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!

                                      

           Dyrektor szkoły  wraz z Samorządem Uczniowskim zapraszają wszystkich chętnych do udziału w konkursie na opracowanie hymnu szkoły.

  1. Celem konkursu jest:

 • Uświadomienie roli hymnu w społeczności szkolnej
 • Pobudzanie aktywności twórczej wśród dzieci i dorosłych
 • Popularyzacja szkoły w środowisku lokalnym
 • Kształtowanie emocjonalnego stosunku uczniów do symboli narodowych jakim jest hymn
 •  Rozbudzanie uczuć patriotycznych i poczucia identyfikacji z własnym środowiskiem
 • Stworzenie hymnu, pieśni umacniającej więź uczniów z własną szkołą
 • Uświetnienie uroczystości nadania imienia szkole – Jana Drzeżdżona
 • Wzbogacenie tradycji i symboli szkoły

 2. Warunki konkursu:

 • Tematyka hymnu powinna być związana ze szkołą i przyszłym  patronem
 • Hymn powinien zawierać przynajmniej dwie zwrotki i refren

 3.  Zasady uczestnictwa:

 • Każdy uczestnik może zgłosić dowolną liczbę utworów
 • Prace powinny być opatrzone informacją zawierającą imię i nazwisko oraz adres zamieszkania bądź ( jeżeli wykonawcą jest klasa) powinna być podana nazwa klasy
 • Organizator nie zwraca nadesłanego tekstu i jednocześnie zastrzega sobie możliwość publikowania wybranego tekstu

4.   Konkurs trwać będzie do 14 lutego 2014 roku .

Tekst hymnu wraz z muzyką należy dostarczyć do pani Anny Górskiej – opiekunki Samorządu Uczniowskiego lub do pani Mirosławy Roraff - dyrektora szkoły.

Można również przesłać na adres szkoły :

                Szkoła Podstawowa w Lubocinie

                                      Lubocino10

                                 84-110 Krokowa

                   z dopiskiem: „ Hymn szkoły ”

5.  Ocena prac :

 • Najlepszą pracę wybierze komisja konkursowa złożona z przedstawicieli uczniów i nauczycieli
 • Komisja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tekście lub wykorzystywania więcej niż jednej pracy konkursowej
 • Przy ocenie komisja w szczególności uwzględniać będzie : zgodność treści z tematem, atrakcyjność, pomysłowość, zaprezentowanie charakteru szkoły, walory artystyczne, poprawność merytoryczną i językową

6.  Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23 lutego 2014 roku .

 

7.  Nagrody

Na zwycięzcę czeka nagroda ufundowana przez dyrektora Szkoły  Podstawowej w Lubocinie.- Mirosławę Roraff

                                                           

 

                                   Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału życząc

                                                    każdemu wygrania nagrody !