Dla Rodziców

anioly1.gif  

 

10 SEKRETÓW NAJLEPSZYCH OJCÓW

 

1. OKAZUJ SZACUNEK MATCE SWOICH DZIECI

 

Jedną z najlepszych rzeczy, jaką ojciec może zrobić dla swoich dzieci, to okazywać szacunek dla ich mamy. Jeśli jesteś żonaty, dbaj o relacje w swoim małżeństwie. Jeśli nie - szanuj i wspieraj matkę swoich dzieci. One nasiąkają atmosferą więzi, jaka jest między rodzicami. Jeśli jest pełna szacunku, będzie najlepszym środowiskiem wzrostu i prawidłowego rozwoju dzieci. 

 

2. DAJ DZIECIOM SWÓJ CZAS

 

Sposób, w jaki spędzasz czas ze swoimi dziećmi mówi im, na ile są one dla ciebie ważne. Jeśli ciągle wyglądasz na zapracowanego i nie masz dla nich czasu, nie dziw się, że to, co do nich mówisz jest pustosłowiem. Gdy potraktujesz swoje dzieci jak skarb, będziesz musiał poświęcić dla nich inne rzeczy, by móc spędzać z nimi czas. Dzieci rosną szybko,i tak naprawdę chwile z dzieckiem odkładane, zaniedbane, -są stracone na zawsze.

 

3. ZAPRACUJ NA AUTORYTET

 

aniolek.gifNajczęściej, albo zbyt często jedynym czasem rozmów z dzieckiem jest sytuacja, gdy coś "zmaluje". Mama wtedy oschle przekazuje komunikat :"ojciec chce z tobą rozmawiać". Trudno się dziwić, że "porozmawiać" kojarzy się wówczas negatywnie i wy wołuje u dziecka dreszczyk lęku. Woli ono unikać "rozmów" z ojcem. Nie popełnij tego błędu i zaczynaj rozmawiać z dzieckiem, kiedy jest jeszcze małe, i chętnie przychodzi do ciebie z całym swoim światem. Znajdź czasi słuchaj. W przyszłości dziecku będzie łatwiej dzielić się i radzić sobie z trudnymi tematami.


 


4. WYMAGAJ Z MIŁOŚCI

 

Wszystkie dzieci potrzebują prowadzenia i dyscypliny. Może nie koniecznie jako kary, ale przede wszystkim wyznaczania jasnych granic. Przypominaj dziecku o konsekwencjach złego postępowania, ale także nagradzaj oczekiwane zachowanie. Ojciec, który wymaga i wprowadza dyscyplinę w sposób opanowany i sprawiedliwy, również w ten sposób okazuje miłość swoim dzieciom.  

 

5. BĄDŹ WZOREM

 

Ojciec jest wzorem, jakby matrycą dla swojego dziecka, bez względu na to, czy jest ono tego świadome, czy nie. Dziewczynka spędzając czas z kochającym ojcem wzrasta w poczuciu, że zasługuje na traktowanie z szacunkiem przez chłopców. Tej cechy będzie też szukała u przyszłego męża. Ojciec może nauczyć syna tego, co jest naprawdę w życiu ważne pokazując na własnym przykładzie uczciwość, pokorę czy odpowiedzialność. "Życie jest teatrem. . . " a ojciec gra w nim jedną z najważniejszych ról. . .  

 

6. BĄDŹ NAUCZYCIELEM

 

Jeśli nauczysz swoje dziecko tego, co jest dobre, a co złe, będziesz świadkiem jego dobrych wyborów. Zaangażowany ojciec codziennie omawia sytuacje, podaje przykłady, by pomóc dziecku zrozumieć i nauczyć się podstawowych lekcji życia.

 

7. DBAJ O WSPÓLNE, RODZINNE POSIŁKI

 

Nic tak nie daje poczuci a przynależności do rodziny, jak wspólny stół. Dzielenie się "chlebem" jest jedną z najważniejszych rzeczy, jakie robimy razem. Wyznaczony czas posiłków może wprowadzić rytm i porządek w zapracowany i pełen wrażeń dzień. Dla dzieci jest to świetna okazja, by móc podzielić się tym, co aktualnie przeżywają. To jest również świetny czas dla ojca, aby słuchał i by mógł udzielić rady czy wsparcia, jeśli trzeba. Trudno przecenić wysiłek podjęty, by rodzina mogła spotykać się przy stole każdego dnia.

 

8. CZYTAJ DZIECIOM

 

W świecie, gdzie telewizja dominuje w życiu dzieci, ważne jest, by ojciec poświęcił czas, czytając im. Dzieci uczą się najlepiej, kiedy coś robią, słuchają, oglądają, bądź czytają. Zaczynaj czytać, gdy dzieci są jeszcze bardzo małe. Gdy są starsze, zachęcaj je, by czytały same. Zaszczepienie w dziecku miłości do czytania jest cennym bagażem, w jaki możesz je wyposażyć na przyszłość.

 

9.  OKAZUJ UCZUCIA

 

Dzieci potrzebują bezpieczeństwa, które rodzi się z pewności, że są chciane, akceptowane i kochane przez swoich rodziców. Przytulanie i okazywanie pozytywnych uczuć, to najlepszy sposób, by przekonać dzieci, że je kochasz.

 

10. ROLA OJCA NIGDY SIĘ NIE KOŃCZY

 

Również, gdy dzieci są już dorosłe i gotowe, by wyfrunąć z gniazdka, będą zawsze szukać twojej życiowej mądrości i rady. Bez względu na to, czy sprawa dotyczy dalszej nauki, nowej pracy, czy ślubu, ojciec nadal będzie grał najważniejsza rolę w życiu swoich dzieci, nawet, gdy założą własne rodziny. . .

 

 

 


 

482.gif   484.gif

 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW


Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, które z ufnością oddają szkole.
Rodzice i nauczyciele mają wspólny cel: tworzenie warunków dla jak najlepszego rozwoju uczniów. Jest to możliwe dzięki współpracy szkoły i rodziców. Tylko współpraca jest warunkiem i drogą do sukcesu uczniów.  

I Kontakty ze szkołą:

1. Rodzice mają prawo do: 

 1. Rzetelnej informacji o postępach w nauce, sukcesach i problemach swoich dzieci,
 2. Zapoznania z podstawowymi dokumentami szkoły:
  • Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania,
  • Programem Wychowawczym,
  • Statutem szkoły i innymi… .

2. Rodzice mają obowiązek:

 1. Usprawiedliwiania nieobecności ucznia na zajęciach,
 2. Telefonicznego lub osobistego zwalniania z zajęć,
 3. Uczestnictwa w spotkaniach z wychowawcami klas wg. ustalonego harmonogramu,
 4. Przybycia do szkoły na prośbę wychowawcy, nauczyciela przedmiotu lub dyrektora szkoły,
 5. Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia lekcyjne,
 6. Zapewnienia warunków do przygotowania się ucznia do zajęć,
 7. Ponoszenia kosztów napraw zniszczonego przez ucznia wyposażenia szkoły.


II Klasyfikacje śródroczne i końcowe.

1. Rodzice mają prawo do:

 1. Powiadomienia przez wychowawcę klasy o grożących uczniowi ocenach niedostatecznych z przedmiotów edukacyjnych na miesiąc przed klasyfikacją śródroczną i końcową,
 2. Uzyskania pisemnego wykazu ocen z klasyfikacji śródrocznej i końcowej przed zakończeniem semestru,
 3. Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu poprawkowego dla ucznia, który otrzymał oceny niedostateczne (klasyfikacja końcowa roczna) na podstawie obowiązujących przepisów,
 4. Złożenia podania do dyrekcji szkoły o wyznaczenie egzaminu klasyfikacyjnego dla ucznia, który nie został sklasyfikowany ( na podstawie obowiązujących przepisów),
 5. Złożenia pisemnej prośby do dyrektora szkoły o dodatkowe sprawdzenie wiedzy i umiejętności w formie egzaminu sprawdzającego,
 6. Złożenia podania do dyrekcji o ponowne rozpatrzenie oceny z zachowania

  2. Rodzice mają obowiązek:

 1. Wychowywać dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie,
 2. Zaangażowania jako partnerzy w nauczanie ich dzieci w szkole w celu ustalenia sposobu pomocy i wsparcia dla ucznia.

III Nauczanie, wychowanie i opieka nad uczniem.

1. Rodzice mają prawo do: 

 1.  Poznania  podstawy programowej dla danego etapu nauczania jego dziecka
 2.  Uzyskiwać wyczerpujące informacje o postępach dydaktycznych dziecka, oraz jego rozwoju społeczno – emocjonalnego,
 3. Decydowania o udziale dziecka w zajęciach pozalekcyjnych i zawodach sportowych.

  2. Rodzice mają obowiązek:

 1. Troski o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do pracy dla dobra  społeczeństwa odpowiednio do jego uzdolnień.
 2. Wyposażenie dziecka w podręczniki i inne materiały niezbędne do nauki.
 3. Dbania o higienę osobistą dziecka.
 4. Dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych
 5. Przygotowania dziecku drugiego śniadania.

IV Udział w zarządzaniu szkołą:

1. Rodzice mają prawo do:

 1.  Udziału w życiu szkoły ( imprezy klasowe, szkolne, wycieczki, zabawy szkolne itp.),
 2.  Tworzenia klasowej Rady Rodziców,
 3. Gromadzenia funduszu z dobrowolnych składek rodziców ( wydatkowanych wg ustalonych  w regulaminie zasad).
 4. Występowania z inicjatywami dotyczącymi życia grupy (np. organizacja uroczystości, itp.)

 

2. Rodzice mają obowiązek:

 1.  Osobiście włączyć się w życie szkoły, do której uczęszcza dziecko i stanowić istotną część społeczności lokalnej,
 2. Zaangażowania się jako partnerzy w nauczaniu dzieci w szkole.